مدیریت برنامه ریزی و توسعه

English   |     |     |  
 انتخاب وب سایت:
  • لیست اسامی کارکنان
جستجو در نام و نام خانوادگی
محل خدمت
ردیف نام نام خانوادگی رشته تحصیلی سمت محل خدمت مدرک تحصیلی
 1   سید هادی   بهشتیان   مدیریت دولتی- مدیریت مالی   کارشناس برنامه ریزی   مدیریت برنامه ریزی وتوسعه   کارشناسی ارشد 
 2   الناز   پیونده   حسابداری   کارشناس بودجه ریزی   مدیریت برنامه ریزی وتوسعه   کارشناسی 
 3   محسن   خاکی راوندی   مدیریت بازگانی - تحول سازمانی   کارشناس آمار واطلاعات   مدیریت برنامه ریزی وتوسعه   کارشناسی ارشد 
 4   عبدالله   رمضانی علوی   مدیریت دولتی - مدیریت مالی   کارشناس مسئول تشکیلات وروشها   مدیریت برنامه ریزی وتوسعه   کارشناسی ارشد 
 5   اصغر   زنجیرزن   حسابداری   کارشناس مسئول بودجه ریزی   مدیریت برنامه ریزی وتوسعه   کارشناسی 
 6   سید محسن   صفوی   مدیریت دولتی - مدیریت مالی   مدیر برنامه ریزی وتوسعه   مدیریت برنامه ریزی وتوسعه   کارشناسی ارشد 
 7   سیدحسن   مصطفوی      مسئول دفتر مدیریت برنامه ریزی وتوسعه   مدیریت برنامه ریزی وتوسعه    
 8   عباس   نشاسته ساز   مدیریت برنامه ریزی آموزشی   کارشناس مسئول آموزش کارکنان   مدیریت برنامه ریزی وتوسعه   کارشناسی