مدیریت برنامه ریزی و توسعه

English   |     |     |  
 انتخاب وب سایت:
  • دفترچه تلفن
ردیف نام نام خانوادگی شماره تماس پست الکترونیکی آدرس سمت شغلی
 1   سید محسن   صفوی   031-55912144   plan@kashanu.ac.ir   دانشگاه کاشان -سازمان مرکزی - فاز یک   مدیر برنامه ریزی وتوسعه 
 2   زهره   شعار   031-55912150-51   -   دانشگاه کاشان -سازمان مرکزی - فاز یک   مسئول دفتر مدیر برنامه ریزی وتوسعه 
 3   سید هادی   بهشتیان   031-55912154   -   دانشگاه کاشان -سازمان مرکزی - فاز یک   کارشناس برنامه ریزی 
 4   اصغر   زنجیرزن   031-55912146   -   دانشگاه کاشان -سازمان مرکزی - فاز یک   کارشناس مسئول بودجه ریزی 
 5   عبدالله   رمضانی علوی   031-55912147   -   دانشگاه کاشان -سازمان مرکزی - فاز یک   کارشناس مسئول روشها وتشکیلات 
 6   محسن   خاکی راوندی   03155912148      سازمان مرکزی - فاز یک - طبقه دو - اتاق 36   کارشناس آمار واطلاعات 
 7   عباس   نشاسته ساز   03155912149      دانشگاه کاشان - سازمان مرکزی - فاز یک - اتاق 36   کارشناس مسئول آموزش کارکنان