برگزاری اولین نشست اتاق فکرمدیریت برنامه ریزی وتوسعه

۱۶ اسفند ۱۳۹۱ | ۱۳:۱۷ کد : ۶۲۴۰ ستاد توسعه
تعداد بازدید:۶۷۰
اولین نشست اتاق فکر مدیریت برنامه ریزی وتوسعه برگزار شد .
اولین نشست اتاق فکرمدیریت برنامه ریزی وتوسعه با موضوع بررسی طرح نیازسنجی آموزشی مدیران میانی دانشگاه کاشان با حضور مدیریت برنامه ریزی وتوسعه وحضور حداکثراعضا تشکیل وپس از بررسی پروپزال ارائه شده توسط گروه توسعه مدیریت ومنابع انسانی وتجمیع نظرات اعضا این طرح جهت انجام به تصویب رسید .

نظر شما :