معرفی همکاران

ردیف

نام و نام خانوادگی

سمت

نام ساختمان

طبقه

شماره تماس

1

دکتر محسن محسن نیا

معاون توسعه و طرح های اقتصادی

سازمان مرکزی

طبقه دوم

55912150

2

سید حسن مصطفوی

مسئول دفتر معاون توسعه و طرح های اقتصادی

سازمان مرکزی

طبقه دوم

55912145

3

عبدالله رمضانی علوی

مدیر برنامه ریزی و توسعه

سازمان مرکزی

طبقه دوم

55912144

4

اصغر زنجیرزن

کارشناس مسئول بودجه

سازمان مرکزی

طبقه دوم

55912146

5

سید هادی بهشتیان

کارشناس برنامه و بودجه

سازمان مرکزی

طبقه دوم

55912147

6

عباس نشاسته ساز

کارشناس مسئول آموزش کارکنان

سازمان مرکزی

طبقه دوم

55912149

7

محسن خاکی

کارشناس آمار

سازمان مرکزی

طبقه دوم

55912148