مطالب مدیریتی

یکصد نکته مدیریتی از نهج البلاغه          
برنامه ریزی استراتژیک                     
  
  سایت های مرجع مدیریتی                  
دانلود کتاب خوب به عالی جیم کالینز     
قوانین موفقیت برایان تریسی               

تولید بهنگام
jit 
آشنایی با اندیشمندان مدیریت :

1 - ادوارد دمینگ  

2- کریس آرجریس 

 


 


 


سخن بزرگان مدیریت :

ایده

 

 

تفاوت سکه وایده در این است که اگر من یک سکه وشما نیز یک سکه داشته باشید وسکه هایمان را با هم جابه جا کنیم باز هر کدام از ما یک سکه خواهیم داشت اما اگر شما یک ایده ومن یک ایده داشته باشم وآن ها را با هم مبادله کنیم هر کدام دارای دو ایده خواهیم بود .جهان ومحیط اطرافمان در حال تغییر است ودر چنین شرایطی هیچ چیز خطرناک تر از دل بستن به کامیابی های دیروز نیست  ( الوین تافلر )

 


فراگیری فردی یک ضرورت است اما برای فراگیری سازمان کافی نیست . مدیرانی که مهارت های لازم وفوق العاده در برقراری ارتباطات دارند توانایی نهان سازی مشکلات را هم دارند .  ( کریس آرجریس )
منبع : مومنی ،هوشنگ،1388،چهل اندیشمند مدیریت ،چاپ دوم

اگر فقط 51 درصد از زمان کاری خود را درست کارکنید یک قهرمان هستید .    (آلفرد اسلوان )
همان منبع :37

مدیر موفق کسی است که همواره پرسش کند ؟ قدرت در تلاش جمعی کارکنان ورهبری کوششهای همگان است . ( وارن بنیس )
همان منبع : 81


پیروزی های اقتصادی وملی ارثی نیستند باید آن ها را به وجود آورد . ( مایکل پورتر )

مدیر همان مجری است ودر مرکز تمام فعالیت های یک سازمان قراردارد .(تام پیترز )

گفتگو درباره تغییر آسان ترازتغییر دادن است والبته مشاوره سهل تر از مدیریت است .( الوین تافلر )

تغییر یعنی حرکت وحرکت حقیقتی است که گام پیشین را پاک می کند . ( آلفرد چندلر )

بیشترین هوش آن است که جهان را آن طور که هست ببینیم نه آن طور که می خواهیم . ( پیتر دراکر )

بهتر است که مشکلات یکدیگر را بدانیم ،ودر یک گروه کوچک گفتگو کنیم وراه حل مناسب را برای آن ها پیدا کنیم . (ریگ ریوانس )

با کارکنان سازمان نمی توان مانند اقلام هزینه رفتار کرد .هنر مدیران ایجاد انگیزه وتحرک در کارکنان است تا بدین وسیله آن ها با رغبت بیشتر وظایف خود راانجام دهند ونه با جبر . (التون مایو )