طرح های اجرا شده

طرح جامع آموزش کارکنان دانشگاه کاشان - گروه آموزش کارکنان   

طرح جامع آموزش کارکنان دانشگاه کاشان - فایل ppt   

طرح بهینه سازی مدیریت واگذاری فعالیت های پشتیبانی دانشگاه کاشان- گروه تشکیلات وروش ها  

طرح استقرار چرخه مدیریت بهره وری دانشگاه کاشان - گروه تشکیلات وروش ها

 

بررسی میزان مشروطی های دوترم تحصیلی 1390-1389 دانشگاه کاشان - گروه مطالعات وبهره وری

بررسی میزان افت وماندگاری دانشجویان از سال 1390- 1386 دانشگاه کاشان - گروه مطالعات وبهره وری

بررسی میزان افت وماندگاری دانشجویان از سال 1390-1386برای دانشگاه های یزد - اصفهان - شیراز - خلیج فارس به سفارش اتاق فکر وزارت علوم ،تحقیقات وفناوری - گروه مطالعات وبهره وری .

طرح راهبردی دانشگاه کاشان
هزینه یابی مجموعه فعالیت های دانشگاه کاشان
 محاسبه هزینه اسکان دانشجو در خوابگاه های دانشگاه کاشان .

هزینه یابی سلف سرویس عادی وآزاد دانشگاه کاشان 
 
استانداردهای کتابخانه های دانشگاهی