تشکیلات وروش ها

          
کارشناس مسئول تشکیلات وروش ها
                      عبدالله رمضانی علوی
معرفی :

سازمان پدیده‌ای اجتماعی به شمار می‌آید که به طور آگاهانه هماهنگ شده و دارای حدود نسبتا مشخصی بوده و برای تحقق هدف یا اهدافی، بر اساس یک سلسله مبانی دائمی فعالیت می‌کند. چون سازمان‌ها پدیده‌های اجتماعی‌اند، لذا الگوهای تعاملی اعضاء آنها بایستی موزون و هماهنگ باشند تا ابهام و سردرگمی حداقل گردد و در نتیجه اطمینان حاصل شود که وظایف سازمانی انجام می‌پذیرد. ساختار سازمانی بعنوان یکی از اجزاء متشکل نظام اداری شامل نمودار سازمانی ، شرح وظایف مشاغل و واحدهای سازمانی و نیز پستهای سازمانی می باشد که طراحی و بکارگیری صحیح و مناسب آن مستلزم بهره گیری از روشهای علمی سازماندهی و تشکیلات است. اهداف، وظایف، فعالیتها و مسئولیتها، سطوح سلسله مراتب، حیطه اختیارات و تصمیم گیری و روابط رسمی و الگوهای تعاملی در قالب ساختار سازمانی تعریف و تبیین می گردد.


شرح وظایف :

 • برنامه ریزی واداره امور تشکیلات ،فرایندها وروش های اجرایی وآموزش کارکنان با هماهنگی مدیریت متبوع .

 • بررسی ومطالعه به منظور طراحی ساختارتشکیلاتی دانشگاه متناسب با برنامه هاوسیاست های کلان وروزآمدو کارامد نمودن آن با هماهنگی مدیریت متبوع.

 • بررسی ،مکاتبه وپیگیری توسعه تشکیلات دانشگاه وافزایش پست های سازمانی وتوزیع منطقی آن بین واحد های ذیربط در چارچوب نیاز های تشکیلاتی وضوابط ذیربط با هماهنگی مدیریت متبوع .

 • تهیه ،تنظیم وارایه پیشنهادات تبدیل ،حذف وارتقاءپست های سازمانی به مراجع ذیربط وپیگیری اقدامات مربوطه در چارچوب ضوابط ذیربط وبا هماهنگی مدیریت متبوع .

 • تهیه وتنظیم شرح وظایف واحد ها وپست های سازمانی ونیز بازنگری در شرح وظایف تدوین شده در در صورت لزوم وابلاغ شرح وظایف به واحد های ذیربط جهت اجرا با هماهنگی مدیریت متبوع .

 • بررسی ومطالعه به منظور تهیه وتدوین طرح های لازم در زمینه های تحول ونوسازی اداری نظیر : مهندسی مجدد ماموریت ها ،روش ها ، سیستم ها و........ وارائه به مدیریت متبوع .

 • بررسی ،مطالعه وانجام مطالعات مستمر در خصوص نارسایی ها ومشکلات مربوط به سیستم ها ،فرآیند ها وبرنامه ریزی جهت اصلاح وبهسازی آنها با هماهنگی مدیریت متبوع .

 • تهیه وتدوین شاخصها واستانداردهای انجام کار با استفاده از مطالعات کارسنجی واندازه گیری کار وزمان .

 • تهیه وتدوین آیین نامه ها ودستورالعمل های اجرایی وبازنگری وتجدید نظر در آیین نامه ها ودستورالعمل های تدوین شده با هماهنگی واحد های ذیربط .

 • تهیه ،تدوین واصلاح روش های انجام کار (عمومی ،مشترک واختصاصی ) با هماهنگی مقام مافوق وارائه به مراجع ذیربط جهت تصویب وابلاغ به واحد های ذیربط جهت اجرا .

 • بررسی ،مطالعه واظهار نظر در خصوص صدور ابلاغ مسئولیت کارکنان در چارچوب ضوابط وباهماهنگی مدیریت متبوع .

 • شرکت مستمر وفعال در جلسات وکمیته های قانونی .

 • تهیه وانعکاس فعالیت های انجام شده به مدیریت متبوع .

 • انجام سایر اموری که در چارچوب وظایف محول می گردد .

پایگاه دانش تشکیلات وروش ها :

1- مفروضات والزامات قانونی طراحی ساختار تشکیلاتی دانشگاه ها    
  2- استقرار مدیریت فرآینددر دانشگاه کاشان   

 تماس با ما


 

ردیف

نام ونام خانوادگی

سمت

مدرک تحصیلی

شماره تماس

شماره اتاق

محل

1

عبدالله رمضانی علوی

کارشناس مسئول روش هاو تشکیلات

کارشناسی ارشد

031-55912147

36

سازمان مرکزی - فازیک