قوانین ،مقررات وآیین نامه ها

فرآیند ایجاد رشته جدید در دانشگاه         
اساسنامه دانشگاه کاشان     

دستورالعمل آموزش های ضمن خدمت دانشگاه کاشان 
   
آیین نامه جامع مدیریت دانشگاه ها                                 
قانون تشکیل هیئت امناء                                                    
آیین نامه سازماندهی وتشکیلات                                       
آیین نامه استخدامی اعضاء غیر هیئت علمی                   
آیین نامه مالی ومعاملاتی دانشگاه ها                             
آیین نامه استخدامی اعضای هیئت علمی