کمیته تلفیق

معرفی اعضاء
  • دکتر محسن محسن نیا - معاونت طرح وتوسعه - رئیس کمیته
  • سید محسن صفوی جوشقانی - مدیر برنامه ریزی وتوسعه - دبیر وعضو کمیته
  • دکترمهران سهراب زاده - عضو هیئت علمی دانشگاه - عضو کمیته
  • دکتر عبدالجابرقدرتیان - عضو هیئت علمی دانشگاه - عضو کمیته
  • دکتر اصغر شیره پز - مشاور رئیس دانشگاه وسرپرست دانشکده اقتصادومدیریت - عضو کمیته
  • مهندس حمید رضا مومنیان - رئیس مرکز فرش - عضو کمیته
  • مهندس محمد عصاری - عضو کمیته
  • سید هادی بهشتیان  - کارشناس پیگیری وهماهنگی - عضو کمیته