دبیرخانه کمیته تلفیقشرح وظایف :

بررسی ومطالعه سیاست ودرک ازمقصودموردنظر
  تبیین فعالیت وتدوین آن

اولویت بندی فعالیت ها از لحاظ تقدم وتاخردراجرا

تعیین زمان اجرای فعالیت با توجه به توان حوزه به فصل وسال 92/ سال های بعد

  تشخیص حوزه مجری پس از معاونت - مدیریت واداره یا معاونت - دانشکده - واحد اجرایی یا گروه آموزشی
شناسایی ومعرفی حوزه همکار یا حوزه های همکار
  پیش بینی هزینه انجام فعالیت
برآوردوپیش بینی تحصیل درآمد
•  پیگیری تشکیل جلسات شورای حوزه با هماهنگی رئیس حوزه وشرکت در جلسات ذیربط
•  ارائه فعالیت های تدوین شده در شوراواعمال نظرات اعضای شورا

جمع بندی نظرات شوراواخذتاییدیه رئیس شورا

  ارسال فعالیت های تدوین شده به دبیرخانه کمیته تلفیق

•  شرکت در کمیته تلفیق حسب ضرورت ودعوت

•  پیگیری اجرای برنامه در حوزه وراهنمایی ورفع ابهامات احتمالی در راستای اجرای مطلوب برنامه
  تهیه گزارشات عملکرد وارسال به دبیرخانه


اعضاء دبیرخانه :

کارشناس دبیرخانه کار شناس معین نام حوزه
سید هادی بهشتیان جواد دقیق آموزش ودانشکده ها و گرو ههای آموزشی
عبدالله رمضانی علوی محمد رضا رئوفی مهر اداری ومالی
محسن حجازیان   طرح وتوسعه
سید عبدالکریم سیادت جمیله جلالی دانشجویی
سید هادی بهشتیان محمد رضا مهدی زاده فرهنگی
سید هادی بهشتیان محمد سید پور ریاست