انتصابات جدید وزارت علوم تحقیقات وفن آوری

نشست دفاتر طرح ، برنامه وبودجه دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالی منطقه مرکزی کشور

با حضور مدیرکل بودجه و تشکیلات وزارت علوم ، نشست دفاتر طرح ، برنامه وبودجه دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالی منطقه مرکزی کشور مورخ 29/3/1393 در پژوهشکده اسانس های طبیعی دانشگاه کاشان واقع در قمصر کاشان برگزار گردید.

ادامه مطلب