گروه برنامه ریزی

 

معرفی :

رشد و تعالی سازمانها در گرو تخصیص بهینه منابع و پرهیز از دوباره کاری و اقدامات غیرضروری است و چگونگی تدوین اهداف و نحوه نیل به آنها دارای اهمیت می باشدکه برنامه ریزی بعنوان یکی از ابزارهای اصلی مدیریت در توسعه و تعالی سازمان، عامل تحقق این اهداف و ماموریتها محسوب می شود. درواقع برنامه ریزی طراحی صحیح عملکرد سازمان برای انجام خدمات مطلوب بوده و فقط از طریق طراحی و اجرای صحیح یک برنامه می توان با حدود اطمینان بالا به تحقق اهداف اندیشید. اصول برنامه ریزی شامل تعیین هدفها، پیش بینی آینده، تصمیم گیری و بکارگیری یک روش قابل قبول می باشد.

شرح وظایف :

 • تهیه وتدوین برنامه های (بلند مدت وکوتاه مدت ) دانشگاه مطابق با سند چشم انداز وبا هماهنگی مدیریت متبوع .
 • مشارکت مستمر وموثر در تهیه وتولید برنامه های راهبردی دانشگاه .
 • تهیه وتدوین آیین نامه ها ودستورالعمل های مورد نیاز در زمینه نحوه کنترل وارزیابی عملکرد برنامه ها وارائه به مدیریت متبوع جهت طرح وتصویب در مراجع مربوطه ونظارت بر حسن اجرای آن پس از تصویب .
 • بررسی ومطالعه به منظور تدوین طرح جامع آموزشی با هماهنگی مدیرت متبوع وارائه به مراجع ذیربط جهت تصویب واجرای برنامه مذکور .
 • تهیه گزارش های فصلی ودوره ای از برنامه سالانه دانشگاه وجمعبندی وارائه به مدیریت متبوع .
 • بررسی ،مطالعه وتدوین طرح ها وبرنامه های موردی با هماهنگی مدیریت متبوع .
 • برگزاری نشست ها وجلسات توجیهی با مدیران ،اعضای هیئت علمی وکارکنان در وظایف محوله .
 • بررسی ،مطالعه ومکاتبه وپیگیری به منظور اخذ موافقت اصولی وقطعی جهت ایجاد رشته های تحصیلی جدید از طریق مراجع ذیصلاح .
 • بررسی ،مطالعه وتهیه طرح های توجیهی (امکان سنجی )لازم در زمینه ایجاد رشته های تحصیلی حسب مورد .
 • برقراری ارتباط ،همکاری وهماهنگی مستمر با موسسات ،دستگاهها ،نهادها وکارشناسان مرتبط به منظور پیگیری امور محوله .
 • شرکت فعال ومستمر در جلسات ،کمیته ها وگروههای کاری که مدیریت تعیین می کند .
 • تهیه وانعکاس فعالیت های انجام شده به مدیریت متبوع .
 • انجام سایر اموری که در چارچوب وظایف محول می گردد .

 

تماس با ما :

 
ردیف نام ونام خانوادگی سمت مدرک تحصیلی شماره تماس شماره اتاق محل
1 سید هادی بهشتیان کارشناس برنامه ریزی کارشناسی ارشد 031-55912147 38 سازمان مرکزی - فاز یک