گروه بودجه ریزی

 

 

      گروه بودجه ریزی

 

 

     اصغر زنجیرزن
 

 

معرفی :

 

Normal0falsefalsefalseEN-USX-NONEAR-SAMicrosoftInternetExplorer4بودجه شاهرگ حیاتی سازمان است ، زیرا سازمان تمام فعالیتهای مالی خود ، اعم از کسب درآمد و پرداخت هزینه ها برای اجرای برنامه های متعدد و متنوع خود را در چارچوب قانون بودجه انجام میدهد بنابراین بودجه آیینه تمام نمای همه برنامه ها و فعالیت های سازمان بوده و نقش بسیار مهم وحیاتی در توسعه سازمان ایفا می نماید.Normal0falsefalsefalseEN-USX-NONEAR-SAMicrosoftInternetExplorer4بودجه بندی را « فرآیند تخصیص منابع محدود به نیازهای نامحدود » می دانند. مجموع کوشش هائی که صرف تدوین بودجه و تخصیص منابع می شود به منظور « حداکثر استفاده» از منابعی است که معمولاً در حد کفایت نمی نمایند و به اصطلاح اقتصادی « کیمیاب» هستند.


شرح وظایف :

 

 • برنامه ریزی واداره امور بودجه ریزی (هزینه ای ،تملک دارایی های سرمایه ای )دانشگاه با هماهنگی مدیریت متبوع .
 • بررسی ،مطالعه وجمع آوری اطلاعات لازم به منظور تهیه وتنظیم بودجه پیشنهادی اعم از هزینه ای ،تملک دارایی های سرمایه ای واختصاصی ومکاتبه وپیگیری لازم با هماهنگی مدیریت متبوع وارائه به مراجع ذیربط ودفاع از آن جهت تصویب .
 • بررسی ،مطالعه وجمع آوری اطلاعات لازم به منظور تهیه وتدوین بودجه تفصیلی (هزینه ای ،تملک دارایی های سرمایه ای واختصاصی )دانشگاه با هماهنگی مدیریت متبوع .
 • کنترل ونظارت بر اجرای بودجه تفصیلی وانعکاس ان به مراجع ذیربط .
 • تهیه وتنظیم موافقت نامه های عمرانی با هماهنگی مدیریت متبوع ومعاونت نظارت راهبردی با هماهنگی مقام مافوق .
 • تنظیم گزارش عملکرد مالی به تفکیک فصل ، برنامه ،مواد و....... با هماهنگی واحدهای ذیربط ومدیریت متبوع وارائه به مراجع ذیربط جهت تخصیص بودجه های جاری وعمرانی .
 • تلاش وپیگیری به منظور اخذ ووصول تخصیص طی مراحل مختلف با هماهنگی مدیریت متبوع .
 • تهیه وتنظیم اصلاحیه های بودجه با توجه به افزایش های قانونی ونیاز دانشگاه وارائه به مراجع ذیربط با هماهنگی مدیریت متبوع .
 • بررسی ومطالعه قوانین ولوایح بودجه،آیین نامه ها،بخش نامه هاودستورالعمل های مربوطه وپیگیری از مزاجع ذیربط .
 • تلاش وپیگیری به منظور جذب اعتبارات از ردیف هاوتبصره های قانونی بودجه با هماهنگی مدیریت متبوع .
 • مطالعه وتحقیق در زمینه راهکارهای تامین وجذب اعتبارات لازم اعم از موارد مصوب در بودجه تنظیمی وسایر موارد .
 • تهیه ،تنظیم وارائه گزارش های ادواری از وضعیت اعتباری - پیشرفت فیزیکی از پروژههای فعال دانشگاه به مقام مافوق .
 • برقراری ارتباط ،هماهنگی وهمکاری مستمر با موسسات ،دستگاهها (وزارت علوم ،هیئت امنا و...... )به منظور جذب اعتبارات دانشگاه .
 • بررسی ومطالعه به منظور تهیه وتدوین شاخص های توزیع بودجه در دانشگاه با هماهنگی مدیرت متبوع .
 • تهیه وانعکاس فعالیت های انجام شده به مقام مافوق .
 • انجام سایر اموری که در چارچوب وظایف محول می گردد .       

تماس با ما

ردیف نام ونام خانوادگی سمت مدرک تحصیلی شماره تماس شماره اتاق محل
1 اصغر زنجیرزن کارشناس مسئول بودجه ریزی کارشناسی 031-55912146 38 سازمان مرکزی -فازیک