گروه مطالعات و بهره وری

                                                                                                                                         
معرفی :   
در نظام نوین جهانی، بهره وری به عنوان یک ضرورت برای ارتقاء سطح زندگی بشری و پی ریزی جوامعی مرفه، همواره هدفی والا برای همه دولت ها و دولتمردان در تعیین عوامل موثر در افزایش آن یکی از شرایط ضروری برای تحقق رشد و توسعه همه جانبه،متوازن و پایدار است.در این خصوص دانشگاهها به عنوان ارائه دهندگان خدمات آموزشی موجب رشد سرمایه های انسانی می گردندو بکارگیری سایر منابع از قبیل: مواد، تجهیزات، ماشین الات، زمان و منابع مالی منوط به استفاده از سرمایه انسانی کارامدو بهره ور می باشد. بنا براین تقویت و افزایش بهره وری دانشگاه هایکی از مهمترین عوامل رشد و توسعه کشور محسوب می گردد. در بسیاری از سازمان ها، مدیران بیشتر وقت خودراصرف فعالیت های جاری سازمان می کنند،لیکن ضرورت دارد علاوه بر وقتی که صرف فعالیت های جاری می گرددوقت بیشتری جهت برنامه ریزی، هدایت و کنترل فعالیت های بهبود در نظر گرفته شود. .بهرره وری تلفیقی از کارایی و اثر بخشی است که نشان می دهد یک سازمان به چه صورت منابع خودرا در راستای دستیابی به اهداف بکار می گیرد.بهره وری را می توان به صورت"انجام درست کار درست" نیز تعریف کرد.

شرح وظایف :
 • تهیه وتدوین طرح های مطالعاتی وکاربردی در زمینه های مختلف بهره وری سازمانی ونیروی انسانی وارائه به مدیریت متبوع جهت طرح ،تصویب واجرایی نمودن آن .
 • انجام پروزه های مطالعاتی ،تحقیقاتی در زمینه بهبود وارتقاء بهره وری در بخش های مختلف آموزشی ،پژوهشی وفناوری .
 • تعیین شاخص ها وروش های اندازه گیری ،تحلیل وبهبود بهره وری در بخش های مختلف آموزشی ،پژوهش وفناوری ،دانشجویی ،فرهنگی واجرایی .
 • تهیه وتدوین نظام نامه بهره وری دانشگاه وارائه آن به هیئت رئیسه جهت تصویب ونظارت بر حسن اجرای آن پس از تصویب .
 • اتخاذ تدابیر مناسب به منظور فراهم نمودن مشارکت منطقی اقشار مختلف دانشگاه (اعضای هیئت علمی ،کارکنان ودانشجویان )در امر بهبود بهرهوری در دانشگاه .
 • تعیین نیازهای آموزشی ،مطالعاتی وتحقیقاتی مرتبط با بهره وری .
 • مطالعه وسنجش وبررسی علل کاهش یاافزایش بهره وری .
 • بررسی وتعیین اولویت های بهره وری در بخش های مختلف .
 • شرکت مستمر وفعال در جلسه کمیته پیشنهادها وپیگیری مصوبات کمیته متبوع .
 • تهیه وانعکاس فعالیت های انجام شده به مقام مافوق .
 • انجام سایر اموری که در چارچوب وظایف محول می گردد .
پایگاه دانش  بهره وری :

1- بهره وری ( اهمیت ،چالش ها وبرنامه ها)   
2- مدیریت بهره وری                                 

تماس با ما :

ردیف نام ونام خانوادگی سمت مدرک شماره تماس شماره اتاق محل
2   کارشناس مطالعات وبهره وری     37 سازمان مرکزی - فاز یک