گروه آمارمعرفی :
امروزه اطلاعات وآماربه عنوان کلیدی ترین ابزار مدیریت وبرنامه ریزی است ، بی تردید عدم برخورداری از اطلاعات جامع وصحیح موجب تصمیم گیری های نادرست وناکارآمد خواهد بود ،با دریافت بموقع اطلاعات مناسب وپردازش آن می توان در حل مسائل ،مناسب ترین روش را با کمترین خطا تشخیص داده وبکار بست ،جامعه امروز اقتضاء می کند که اطلاعات را از نظر ساختاری طوری طراحی کرد که بتوان آن ها را در کنار یکدیگر قرار داده وپردازش نمود .از آن جایی که که سیاستگزاری وبرنامه ریزی در سیستم خدمات به منظور ارائه خدمات بهینه ومطلوب ، جز با اطلاعات وآمار قابل اعتماد وبهنگام امکان پذیر نمی باشد ،بنابراین وجود گروه آمار واطلاعات کارا وپویا در دانشگاه امری ضروری واجتناب ناپذیر است .

شرح وظایف :
  • بررسی ،مطالعه وایجاد بانک های اطلاعاتی مورد نیاز (پرسنلی ،اداری ،هیئت علمی ،آموزشی ،پژوهشی وفناوری وفضاهای کالبدی )به منظور تامین نیاز های اطلاعاتی واحد ها به طور مناسب ومطلوب با هماهنگی مدیریت متبوع .
  • پیگیری مستمر امور مربوط به دریافت به موقع آمارواطلاعات از واحدها وبانک های اطلاعاتی ذیربط واقدام در خصوص پردازش ،تحلیل وطبقه بندی آن ها در بانک های اطلاعاتی مربوطه با هماهنگی مدیرت متبوع .
  • بررسی ومطالعه مستمر در خصوص نحوه جمع آوری آمارواطلاعات با همکاری واحدهای ذیربط به منظور دستیابی به شیوه های نوین جمع آوری ،پردازش وطبقه بندی اطلاعات .
  • طراحی وتنظیم فرم ها وجداول آماری به منظور جمع آوری ،پردازش وطبقه بندی آمار واطلاعات در زمینه های مختلف .
  • پیگیری وتلاش در جهت بهره گیری از برنامه های کامپیوتری به منظور به هنگام کردن آمار واطلاعات بانک های اطلاعاتی با هماهنگی واحدهای ذیربط ومدیریت متبوع .
  • تهیه ،تنظیم وارائه آمارواطلاعات مورد نیاز واحدها و مراجع ذیربط با هماهنگی مدیرت متبوع ودرچارچوب ضوابط ذیربط .
  • تلاش به منظور طراحی وپیاده سازی سیستم اطلاعاتی مدیریت (mis )ونظام جامع آماری با هماهنگی مراجع ذیربط .
  • تهیه وانعکاس فعالیت های انجام شده به مدیریت متبوع .
  • انجام سایر اموری که در چارچوب وظایف محول می گردد .
خلاصه ای ازآمار واطلاعات دانشگاه در سال 91
تماس با ما :

ردیف نام ونام خانوادگی سمت مدرک تحصیلی شماره تماس شماره اتاق محل
1 محسن خاکی راوندی کارشناس  آمار و اطلاعات کارشناسی ارشد 031-55912148 36 سازمان مرکزی- فاز یک